ALGEMENE VOORWAARDEN UWFINSEKOTA

Algemene Voorwaarden:

Van UwFinseKota, gevestigd en kantoorhoudende aan de Oude Huijbergsebaan 315, 4625 CK te Bergen op Zoom.

Deze algemene voorwaarden worden door ons gehanteerd bij levering aan consumenten.

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: UwFinseKota of haar gemachtigde(n).

Koper: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Koop: De koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes.

1.Alle door verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Verkoper kan niet aan haar offertes worden gehouden indien koper had behoren te begrijpen of kunnen weten, dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatte.

3. Verkoper is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1.Levering geschiedt franco huis. F.o.t. (free on truck). Koper dient zelf zorg te dragen voor het lossen van de goederen. De goederen, bij voorkeur naast of dichtbij de definitieve bouwplaats te lossen. Bij voorkeur niet verder dan10 meter.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3.Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Terstond nadat goederen als geleverd moeten worden beschouwd, draagt koper en/of zijn of haar gemachtigde(n) alle risico’s voor directe of indirecte schade welke aan of door deze goederen voor koper en/of derden mochten ontstaan.

5. De door verkoper opgegeven levertijden gelden slechts als benadering. Overschrijding hiervan geeft koper nimmer het recht de opdracht te annuleren of de betaling der goederen te weigeren en het verplicht verkoper evenmin tot enige vergoeding aan koper of zijn of haat gemachtigde(n).

6. De verkoper is gerechtigd een opdracht in zijn geheel of mogelijk in gedeelten af te leveren zonder op welke wijze dan ook schadeplichtig te zijn.

7. Opbouw. De opbouw kan en zal slechts geschieden bij zgn. “werkbaar weer”, waaronder verstaan wordt: Droog en niet te winderig.

 

Artikel 5. Garantie.

1.Verkoper geeft, behoudens de gebruikelijke fabrieksgarantie ter zake van het vrij zijn van materiaal, ontwerp- en constructiefouten, geen garantie.

2. Voor zover de in lid 1 genoemde fabrieksgarantie van toepassing is en de geleverde goederen een gebrek vertonen, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen nadat de koper of zijn of haar gemachtigde(n) hem schriftelijk het gebrek of de gebreken heeft gemeld, dit of deze te herstellen.

3. De fabrieksgarantie vervalt indien de koper schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de goederen en/of een ander gebruik dan waarvoor de goederen feitelijk bestemd zijn.

Artikel 6. Prijs/betaling.

1.De prijzen zoals aangegeven op prijslijsten, offertes en schriftelijke bevestigingen van orders dienen, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, netto contant te worden voldaan: Verkoper bepaalt of “netto contant” in baar geld, per cheque, overschrijving of telefonisch dient te geschieden.

2. Verkoper is ten aller tijde gerechtigd prijsverhogingen of prijsverlagingen aan te geven indien hij door omstandigheden daartoe wordt gedwongen. Omstandigheden die buiten zijn macht liggen zoals: Loon- en/of materiaalkostenstijgingen, overheidsmaatregelen ter zake van verhogingen sociale lasten, wijzigingen percentage omzetbelasting etc.

3. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen van de verkoper en de verplichtingen van de koper jegens verkoop, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Eigendomsbehoud.

Verkoper blijft volledig eigenaar van de door hem geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8. Overmacht.

In geval van overmacht is verkoper gerechtigd een overeenkomst ter zake van de levering van goederen en /of diensten, geheel of gedeeltelijk te annuleren. Onder overmacht vallen o.a. de volgende punten t.w.: Watersnood, ijsgang, blikseminslag, oorlog, staat van beleg, verkeersstremming ter land, te water of in de lucht, stakingen van leveranciers en hun toeleveranciers etc.

Artikel 9. Geschillenbeslechting.

De rechter in de woonplaats of regio van de verkoper is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 10. Toepasselijkheid.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing. Het zgn. “Weens Koopverdrag” is uitdrukkelijk uitgesloten.